Category Archives: Uncategorized

veranderingen Hypotheekrenteaftrek

De afgelopen jaren zijn er enkele wijzigingen geweest in de regels rondom hypotheekrenteaftrek. Ook zijn er veranderingen geweest in de regels met betrekking tot de hoogte van het te lenen bedrag en de hypotheekvorm.

Regels Hypotheekrenteaftrek januari 2013

Er zijn vele hypotheekvormen en daarnaast nog een veelvoud aan combinaties hiervan. Maar wanneer u op dit moment een huis koopt en in aanmerking wil komen voor hypotheekrenteaftrek kuint u nog maar kiezen uit twee hypotheekvormen: annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Met een (gedeeltelijk)aflossingsvrije of spaarhypotheek, komt u niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Heeft u uw woning voor 1 januari 2013 gekocht, dan gelden voor u nog de oude regels en heeft u ook met een andere hypotheekvorm, recht op hypotheekrente aftrek.

Veranderingen hypotheekrenteaftrek 1 januari 2014

Vanaf 2014 wordt het maximaal aftrekbare percentage in de hoogste belastingschijf met 0,5% per jaar afgebouwd. Zit u met uw inkomen en dus ook uw hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf, dan krijgt u in plaats van 52% in 2014 nog slechts 51,5% renteaftrek van de belasting terug. In 2015 ontvangt u 51% renteaftrek.

Dit maximaal terug te ontvangen percentage loopt in 28 jaar terug naar 38%. Tenzij uiteraard een volgend kabinet deze afbouw versnelt.

Meer over hypotheken op : hypotheeklastenberekenen

Belastingschijven 2014 waarschijnlijk ongewijzigd

Als gevolg van een breed pakket aan bezuinigingsmaatregelen zullen naar verwachting de hoogtes van de belastingschijven 2014 bevroren worden.

Wat merken wij daar nu van? Volgens een econoom van de ING zullen mensen in de lagere inkomens hier 16 euro op jaarbasis nadeel van hebben en mensen in de hoogste inkomens zullen hier 112 euro nadeel van hebben.

In veel media is hier veel verontwaardiging over. Mensen reageren massaal op dit bericht. Maar het valt allemaal wel mee….. 16 euro voor de lagere inkomens en 112 euro voor de hoogste inkomens. Dat komt neer op anderhalve euro en 10 euro per maand.

Maar dit komt bovenop alle andere lastenverzwaringen. In 2013 is het tarief van de eerste belastingschijf verhoogd van 33,1% naar 37%. Dit was vooral voor de lagere inkomens een enorme lastenverzwaring. Vorig jaar was het nadeel voor iedereen ruim 785 euro. Maar ook voor de hoogste inkomens is de grens van de vierde belastingschijf in 2013 al met 500 euro verlaagd. Ook dat was direct 260 euro extra belasting.

Daarnaast zijn de accijnzen op tabak en alcohol verhoogd, is het BTW tarief gestegen van 19 naar 21%, wordt de zorg steeds duurder en blijft de brandstofprijs ook alleen maar stijgen. Ook zal de kinderbijslag de komende jaren fors dalen.

Al deze maatregelen hebben een daling in onze koopkracht tot gevolg. En wanneer we met zn allen minder geld (kunnen) uitgeven heeft dat weer negatieve gevolgen voor de gehele economie. Maar helaas is dat iets wat onze regeerders nog steeds niet snappen……..

Huurverhoging 2013

Per 1 juli 2013 worden de huren weer verhoogd. Voor woningen met een huur lager dan 681 euro, de zogeheten sociale huurwoningen zijn maximale percentages vastgesteld voor de huurverhoging.

Percentages maximale huurverhoging per 1 juli 2013

In de periode 2007 tot 2012 was de maximale jaarlijkse huurverhoging gelijk aan de inflatie. Dit jaar heeft de overheid bepaald dat de percentages voor de maximale huurverhoging weer hoger zullen zijn dan de inflatie. Dit betekent een huurverhoging van:

  • inflatie + 1,5% voor huishoudens met een inkomens tot € 33.614;
  • inflatie + 2,0% voor middeninkomens. Dit zijn huishoudens met een inkomen van € 33.614 tot € 43.000;
  • inflatie + 4,0% voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudens met een inkomen boven € 43.000.

De inflatie over 2012 is 2,5%. Hierdoor gelden  per 1 juli 2013 de volgende percentages voor de maximale huurverhoging:

  • 4% voor huishoudens tot € 33.614;
  • 4,5% voor middeninkomens (0,5% extra);
  • 6,5% voor hogere inkomens (2,5% extra).

De wetsvoorstellen aangaande deze huurverhoging zijn door het parlement aangenomen en dus definitief.

Met deze extra huurverhoging voor de hoogste inkomens wil de overheid deze mensen stimuleren een woning in de vrije sector te betrekken. Hierdoor blijven er meer goedkope “sociale” huurwoningen beschikbaar voor de lagere inkomens.
Huurt u een sociale huurwoning, met een huur lager dan 681 euro, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag.

Bij de bepaling van het gezinsinkomen wordt uitgegaan van het inkomen van 2 jaar terug. In dit geval, de huurverhoging van juli 2013, telt dus het inkomen uit 2011. Dit omdat het inkomen van 2011 door de belastingdienst reeds definitief is vastgesteld.
Hadden u en alle inwoners op uw adres in 2011 dus een inkomen van meer dan 43.000 euro, dan gaat u vanaf 1 juli 6,5% meer huur betalen. Had u echter, aantoonbaar, in 2012 een lager inkomen, en valt dit onder de genoemde grenzen voor de extra huurverhogingen, dan hoeft u minder huurverhoging te betalen.

Het inkomen van kinderen die op 1 januari van dit jaar jonger dan 23 jaar waren, wordt hierbij niet meegteld, tot aan het minimumloon.

Meer informatie over de huurverhoging op de site van de overheid

Voorstel tot veranderen belastingschijven

Blijft het huidige systeem van 4 belastingschijven bestaan?

De commissie Van Dijkhuizen heeft een aantal adviezen uitgebracht om het huidige belastingstelsel aan te pakken. Een van deze adviezen is om de huidige 4 belastingschijven terug te brengen tot een systeem van slechts twee belastingschijven.

In het systeem zoals het nu is, betaal je verdeeld in 4 schijven 37, 42, 42 en 52 % belasting over je inkomen. De commissie Van Dijkhuizen heeft idée geopperd om slechts twee belastingschijven te hanteren.

Alle inkomens tot 62.500 euro zullen in de eerste belastingschijf vallen en betalen slechts 37% inkomstenbelasting. Over de tweede schijf moet dan 49% inkomstenbelasting betaald worden, ipv de huidige 52%

Om het verlies aan inkomsten voor de overheid te compenseren zullen een groot aantal aftrekposten worden geschrapt. Hierdoor zullen de meeste mensen uiteindelijk niet minder belasting gaan betalen, maar het wordt wel makkelijker en duidelijker.

Enkele toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget zullen worden samengevoegd tot 1 toeslag. Tevens zal de zorgtoeslag voortaan rechtstreeks naan de zorgverzekeraar betaald worden. Hiermee zal het aantal betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraars af nemen.

Een ander advies van de commissie Van Dijkhuizen is om de belasting over spaargeld te verlagen. Op dit moment rekent de fiscus over het inkomen in Box 3, met een fictief rendement van 4%. Hier wordt vervolgens 30% belasting over geheven. Maar aangezien de rente op spaargeld ver onder de 4% zit, is dit geen reeel percentage. De commissie stelt voor om het te berekenen rendement vast te stellen aan de hand van de gemiddelde spaarrente over de voorgaande 5 jaren. Dan zou het rendement over 2014 uit komen op 2,4%

Kees van Dijkhuizen, de voorzitter van de gelijknamige commissie street er op deze manier naar om alle burgers begrip te laten hebben en houden voor het belastingstelsel. Hij is van mening dat de Nederlandse burger best bereid is belasting te betalen, zolang dit maar evenwichtig gebeurt.

Op belasting-schijven.nl vind je alle informatie over ons belastingsysteem. Als er dus inderdaad plannen ontstaan om het huidige systeem te veranderen, zul je hier alle info daarover kunnen vinden.

Hoeveel belasting ontvangt de overheid?

Informatie over belastingzaken is zeer zeker leuk en interessant. Maar hoeveel belasting betalen wij nu met z’n allen per jaar. Ik heb eens op de site van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gezocht en heb de volgende cijfers gevonden:

In 2012 heeft de overheid totaal ruim 138 miljard euro ontvangen aan belastingen.

Daarvan is 44 miljard euro ontvangen door middel van Loon- en inkomstenbelasting

41 miljard euro is binnen gekomen door middel van de omzetbelasting of BTW

11 miljard is betaald aan vennootschapsbelasting

7,5 miljard is brandstofaccijnzen

4,3 miljard komt uit opbrengsten van millieu heffingen

2 miljard uit tabaksaccijns

5 miljard inkomsten uit motorrijtuigenbelasting

29 miljard uit overige vormen van belastingen.
Deze overige belastingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

Onroerende zaak belasting,
overdrachtsbelasting,
assurantiebelasting,
erfbelasting,
waterschapsheffingen
precariobelasting
reinigingsheffingen
rioolrechten
toeristenbelasting
parkeerbelasting
leges bouwvergunningen
hondenbelasting

Zoals je ziet gaat het hier om aanzienlijke bedragen en een lange lijst van alle soorten belastingen.
Een groot deel van ons verdiende salaris komt uiteindelijk via de belastingen bij de overheid terecht. En uiteraard wordt dit geld allemaal zeer goed besteedt in ons aller gemeenschappelijk belang.

 

wegenbelastingvrije oldtimerregeling vervalt

Al geruime tijd is de regering bezig met het aanpakken van de wegenbelastingvrije oldtimers. Enkele jaren geleden heeft de regering zelf deze regeling in het leven geroepen. Hierbij waren alle auto’s en motoren ouder dan 25 jaar vrijgesteld van wegenbelasting.

Een jaar of twee geleden is deze regeling al aangepast. In 2011 is besloten dat alleen auto’s die op dat moment reeds 25 jaar oud, of ouder waren nog wegenbelastingvrij zouden zijn en blijven. Vervolgens heeft de regering deze aanpassing op de regel weer enigszins versoepeld, door de grens gefaseerd te verhogen naar 30 jaar en ouder.

Maar op dit moment zijn de plannen klaar om de regeling voor wegenbelastingvrije oldtimers drastisch aan te pakken. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden, maar de plannen zijn als volgt:

Oldtimerregeling 2014

De leeftijdsgrens voor wegenbelastingvrije oldtimers wordt verhoogd naar 40 jaar. Dat betekent dus dat alleen auto’s van het bouwjaar 1973 en ouder nog wegenbelastingvrij zijn. Daarnaast is en nog een aanvullende maatregel voor auto’s tussen 26 en 40 jaar oud. Deze auto’s gaan een zogeheten “kwarttarief” betalen, met een maximum van 120 euro per jaar. Deze regeling is echter alleen van toepassing op auto’s die rijden op benzine. Voor auto’s die rijden op diesel of LPG wordt geen uitzondering gemaakt. Deze zullen het volledige tarief aan wegenbelasting moeten betalen.

Voor veel mensen die op dit moment in het bezit zijn van een 25 jaar oude auto betekent dit een flinke strop. Hun oldtimer is van de ene op de andere dag niet meer wegenbelastingvrij. Dit houdt in dat ze ineens 100 tot soms wel 200 euro per maand aan wegenbelasting kunnen gaan betalen. En aangezien een nieuwe eigenaar hier ook niet op zit te wachten, is de auto waar ze misschien kort geleden zelf nog flink voor betaald hebben, in één klap bijna niets meer waard.

In Nederland rijden ongeveer 260.000 auto’s rond die volgens de huidige regels wegenbelastingvrij zijn. Hiervan rijden er ca 63.000 rond op diesel of LPG. Deze groep wordt straks het hardst benadeeld.

Er zijn op dit moment ongeveer 119.000 auto’s in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, welke op benzine rijden. Deze groep zal straks een klein bedrag aan wegenbelasting gaan betalen.

Er is een hevige discussie gaande over deze veranderingen in de wegenbelastingvrije oldtimer regeling. Eigenaren van echte klassiekers geven de schuld aan de eigenaren van de 25 jaar oude wegenbelastingvrije auto’s voor dagelijks gebruik. Zij zouden misbruik gemaakt hebben van de regeling, waardoor de eigenaars van de “echte” oldtimers nu gestraft worden.

Naar mijn mening is dit onzin! De regering heeft auto’s van 25 jaar en ouder vrijgesteld van wegenbelasting. Hoeveel er met zo’n wegenbelastingvrije auto gereden mocht worden, is niet bepaald. Het dagelijks gebruik maken van een wegenbelastingvrije auto is naar mijn mening dan zeer zeker ook geen misbruik.

De mensen die dagelijks gebruik maken van de oldtimer, zijn denk ik diegenen die rijden op LPG of Diesel. Slechts een groep van 63.000 personen. Voor sommigen is de wegenbelastingvrije klassieker de enige mogelijkheid om in een wat grotere, luxere auto te rijden. Om dit groepje mensen de schuld te geven voor de huidige plannen van het kabinet vind ik ronduit achterlijk.

De regering neemt deze maatregel, net als altijd, om weer meer geld binnen te kunnen halen. En wederom zijn de auto bezitters weer een makkelijk doelwit. Met deze maatregel, hoopt de regering 125 miljoen euro te verdienen. Een fooitje vergeleken met het geld wat er naar Griekenland is gestuurd, of de enorme bedragen die er zijn uitgegeven om de banken overeind te houden. Wanneer Nederland beter gemanaged wordt, zijn deze pesterijen absoluut onnodig.

De auto is al jaren een makkelijke prooi voor de overheid om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Dankzij BPM, Slurptaks, Accijns, BTW, Wegenbelasting en assurantiebelasting op uw autoverzekering gaat een groot deel van uw inkomen naar de overheid.

Zodra er meer bekend is over de nieuwe oldtimerregeling houden we u daarvan op de hoogte.

Lees meer over diverse belastingen op onze homepage : belastingschijven

Minimumlonen per 1 juli 2013

Zojuist zijn de minimumlonen die gelden per 1 juli 2013 bekend gemaakt. Ten opzichte van de minimumlonen 1 januari 2013 zijn de minimumlonen 0,57 % gestegen. Dit betekend dat het minimumloon voor personen van 23 tot 65 jaar vanaf 1 juli 2013 het volgende bedraagt:

Per maand : €1.477,80
Per week : €341,05
Per dag : €65,21
Per uur: €8,53

 

Minimumjeugdlonen

 

Voor personen jonger dan 23 jaar gelden andere tarieven. Voor elke leeftijdsgroep van 15 tot en met 22 jaar geldt een percentage van het minimumloon. Dit loopt van 30% van het minimumloon voor een 15 jarige, tot 85% voor een 22 jarige. Vanaf 1 juli 2013 komen hierdoor de minimumjeugdlonen op de volgende bedragen uit:

minimumjeugdlonen 1 juli 2013

 

 

 

Minimumlonen voor januari 2013 bekend

De staatscourant heeft de nieuwste tarieven voor de minimumlonen bekend gemaakt. Deze minimumlonen gelden vanaf 1 januari 2013 en blijven gelden tot 1 juli 2013.

De minimumlonen zijn ten opzichte van de terieven van 1 juli 2012 met o,91% gestegen. Hierdoor geldt het volgend tarief voor iemand vanaf 23 jaar in voltijd dienstverband:

minimumlonen 2013

 

 

 

De Tarieven voor de Jeugdlonen zijn als volgt:minimumloon