Sociale Verzekeringen

Om enkele voorzieningen, zoals AOW, AWBZ, WAO, WW en ziektewet mogelijk te maken in Nederland, betalen we naast inkomstenbelasting tevens premies voor Sociale Verzekeringen. Omdat elke Nederlander met een inkomen meebetaald aan deze premies, hebben we hier enkele zeer goede regelingen met betrekking tot sociale voorzieningen.

Sociale Verzekeringen

Er zijn 2 soorten Sociale verzekeringen: Volksverzekeringen en Werknemersverzekeringen.

 

Volksverzekeringen

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

 

De AOW geeft mensen een inkomen na hun 65e. De Anw keert uit wanneer je partner overlijdt en jij bijvoorbeeld de zorg hebt over jonge kinderen. De AWBZ kan in bepaalde gevallen bijzondere ziektekosten betalen.

Je betaald premie voor de volksverzekeringen als je in Nederland woont en een inkomen uit werk hebt. Ook als je niet in Nederland woont, maar wel hier een dienstbetrekking hebt, betaal je premie volksverzekering.

Op de pagina Volksverzekeringen vindt je de tarieven voor de premie volksverzekeringen.

 

Werknemersverzekeringen

 

Werkloosheidswet (WW)

Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Ziektewet (ZW)

 

De WIA bestaat uit 2 regelingen:

 

Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschiktheid (IVA)

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA)

 

Als je werkt, een werkeloosheidsuitkering ontvangt of een uitkering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moeten er voor jou premies betaald worden voor de werknemersverzekeringen. Deze worden betaald door de werkgever of uitkeringsinstantie. Deze werknemersverzekeringen zorgen ervoor dat er geld beschikbaar is wanneer iemand ziek, werkeloos of arbeidsongeschikt wordt.

 

Iedereen die inkomen heeft uit werk of een uitkering betaald een premie Volksverzekeringen.

Deze premie wordt berekend aan de hand van een percentage van je salaris. Er is wel een maximum waarover premie betaald wordt.

De premie volksverzekeringen bedraagt totaal 31,15% en wordt berekend over de eerste €33.863 van je salaris. Dit maximale bedrag waarover premies berekend worden verschilt elk jaar. In 2013 is de inkomensgrens van de tweede belastingschijf voor het eerst in jaren weer eens omlaag bijgesteld. Hierdoor betalen we in 2013 iets minder aan premies sociale verzekeringen dan in voorgaande jaren.

 

Hieronder vind je de bedragen waarover premies berekend worden, met de daarbij behorende maximale te betalen premie voor de jaren 2007 t/m 2012.

Tarieven premies Sociale Verzekeringen

premies sociale verzekeringen

Deze premie percentages betaal je alleen in de eerste twee belastingschijven. De belastingdienst telt bij de 31,15% aan premie sociale verzekeringen nog 5,85% inkomstenbelasting op in de eerste schijf en 10,85% in de tweede schijf. Hierdoor komt het totaal aan loonheffing in de eerste twee belastingschijven op 37% en 42%.

De premie sociale verzekeringen bestaat uit een premie voor AOW, Anw en ABWZ. Omdat je slechts AOW premie betaald tot aan het moment dat je AOW gaat ontvangen hoef je hierna dus geen AOW premie meer te betalen. Voor mensen ouder dan de AOW leeftijd geldt dus een korting in de te betalen premie sociale verzekeringen van 17,9%. Hierdoor zijn dus de totale percentages in de eerste twee belastingschijven ook 17,9% lager, Te weten 19,1% en 24,1%.