Huurverhoging 2016

 

Per 1 juli 2016 mogen verhuurders de prijzen voor huurwoningen weer verhogen. De overheid heeft hier grenzen aan gesteld zodat huren niet onredelijk kunnen stijgen. Hoe hoog de huurverhoging 2016 zal zijn, is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Alle inkomens tellen dus mee, van u, uw partner en thuiswonende kinderen.
De belastingdienst rekent met het inkomen van 2014. Dit omdat dat inkomen al definitief is vastgesteld.

Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar is een vrijstelling van € 19.253,- Alleen het inkomen hierboven telt mee voor het gezinsinkomen.

De regels voor de huurverhoging 2016 zijn alleen van toepassing op sociale huurwoningen. De huurgrens voor sociale huurwoningen is voor 2016 bepaald op € 710.68. Is uw huur lager dan dit bedrag, dan woont u in een sociale huurwoning. Daarboven huurt u in de vrije sector.

Bepaling sociale huurwoning

Of uw huur in de vrije sector valt wordt niet uitsluitend bepaalt door de huidige omstandigheden. Indien de woning op het moment van het aangaan van het huurcontract een sociale huurwoning was, blijven de regels van een sociale huurwoning gelden.

Hoeveel stijgen de huren in 2016?

huurverhoging 2016

huurverhoging 2016

Inkomen tot € 34.678: 2,1%

Was uw gezinsinkomen in 2014 € 34.678 of minder dan mag de huurverhoging 2016 maximaal 2,1% bedragen.

Inkomen tussen € 34.678 en € 44.360: 2,6%

Was uw totale gezinsinkomen in 2014 meer dan € 34.678, maar minder dan € 44.360, dan mag uw huur maximaal 2,6% verhoogd worden. Indien uw huur met meer dan 2,1% verhoogd wordt, dan dient uw verhuurder een inkomensverklaring mee te sturen met de aankondiging van de huurverhoging.

Inkomen boven € 44.360: 4,6%

Was uw inkomen in 2014 meer dan € 44.360, dan mag uw huur maximaal 4,6% verhoog worden. Ook hier geldt weer dat uw verhuurder een inkomensverklaring dient mee te sturen waaruit blijkt dat uw inkomen hoger dan € 44.360 is geweest.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: 2,1%

Indien u een kamer of woonwagen huurt, is uw inkomen niet van belang, Uw verhuurder mag zelfs geen inkomensgegevens bij de belastingdienst opvragen.

Op de site van de overheid kunt u uw huurverhoging controleren : huurverhogingcheck

Wijziging huurverhoging 2017

In 2017 zal er nog slechts één inkomensgrens gehanteerd worden. de hoogte hiervan zal ongeveer  € 39.000 bedragen. Indien uw gezinsinkomen onder deze grens blijft zal de maximale huurverhoging 2,5%+inflatie zijn. De maximale huurverhoging voor inkomens boven € 39.000 is op dit moment nog niet vastgesteld.

In 2017 zijn er nog enkele veranderingen in de regels aangaande huurverhogingen.

Geen extra huurverhogingen voor gezinnen waarvan 1 of meer leden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt

Geen extra huurverhoging voor gezinnen van 4 of meer personen

 

 

 

Comments are closed.